Stäng

Släktbrev maj 2009 Finländska sektionen

Tillbaka till: släktbrev

SLÄKTFÖRENINGEN COLLIANDERS FINLÄNDSKA SEKTION –
SUKUYHDISTYS COLLIANDER, SUOMEN OSASTO

Släktbrev maj 2009

Arvid berättar sin historia
Svårigheten att skriva namnet Colliander rätt
Nästa släktmöte den 15.8
En flitig forskare har tystnat
Två lediga platser
Farmors goda nässelsoppa
En hemlig tatuering
T- skjortor för sommaren!
Passa på att skaffa släktboken 2002
Retro!
Arvid berättar sin historia
Den 15 mars år 1704 rekryterades jag till Tavastehus läns kungliga infanteriregemente och Rautalampi kompani. När regementet drog till Ingermanland 20 maj 1708 följde jag med och deltog i några spaningsuppdrag. Samma år den 29 augusti tog herr överstelöjtnant Köhler mig som fältväbel till sitt kompani. Dessutom var jag flera gånger kommenderad att med dåvarande kapten Fraser delta i patrulleringar på fiendesidan. Det avlöpte också så lyckligt att vi kunde hämta fyra båtar, som fienden vaktade, till vår sida och bränna två. Den 24 februari 1711 befordrades jag med bemyndigande av hans höghet greve Nieroth till fänrik i nämnda regemente och kompaniet i Jämsä.
Tillsammans med herr överste Krusenstjerna blev jag kommenderad den 5 augusti samma år till Pietarinkirkko mellan Viborg och Ingermanland. Därifrån ledde jag två patruller till Karelen, lika svåra som alla andra som vi kommenderades till.
År 1712 den 29 augusti, när fienden nådde Hirvikoski, var jag åter på ett liknande uppdrag och utsattes för fiendens kanoneld. I augusti följande år kommenderades jag till Nyland med kapten Långström och under denna kommendering angrep jag tre ryska galärer i Sibbo och brände dem. De hade till uppdrag att föra byggnader från Hitå gård till Helsingfors. Vi slog ned fienden och tog elva fångar.
Efter detta uppdrag kom jag tillbaka till kompaniet och tog itu med att samla ihop mannarna som hade skingrats i striderna vid Pälkäne. Till denna uppgift hade hans höghet herr generallöjtnant Armfelt även kommenderat dåvarande herr kapten Enberg från Kyrö. Under detta uppdrag anföll och förgjorde vi en fiendepatrull i Keuru den 10 december och tog 29 man tillfånga.
Från Padasjoki började vi genast därefter jaga ett annat fiendeförband som var trehundra man starkt, medan vi hade hundra man till förfogande. Under striden den 25 december minskade de till 85. Åtta man tog vi tillfånga.
14 maj 1714 befordrades jag på rekommendation av välborne herr baronen och överste Maidell och dessutom med hjälp av kompaniet i Jämsäs generallöjtnant. Bekräftelse fick jag den 25 februari 1715 av Hans Kungliga Majestät.
När jag efter det följde herr överstelöjtnant Essen, som förde samma kompani till Brahestad, blev jag av hans högvälborne herr generallöjtnant Armfelt kallad tillbaka till Tavastland för att skaffa förstärkning till regementet. Men herr Enberg blev olyckligtvis tillfångatagen på vägen. Jag dröjde i alla fall på generallöjtnantens uppdrag till början av februari 1715 då jag inte endast samlade ihop mannar utan också sände några fångar till Brahestad.
1718 förordnades jag till kapten för majorens kompani, rekommenderad av välborne herr baron och överste Maidell och för detta erhöll jag den 27 juni samma år av Hans Majestät Konungen allernådigste en fullmakt. Så marscherade jag i Norge med Jämtlands armé med välborne herr general Armfelt som befälhavare och deltog i alla påkomna krigshändelser tillsammans med regementet ända till stridsslutet.

(Från boken Kungliga Nylands regemente 1626-1809 av Helge E. Wigren.)
Den 25 november 1718. Armén hade nu bakom sig en marsch på omkring 350 km, som varat i 4 veckors tid. — Under denna period hade omkring 1700 man av den Armfeltska armén insjuknat. Armfelt hade då 5300 finska soldater i ledet.—– Att komma över Bukhammaren var svårt. Trupperna spriddes och gick vilse i snöyran uppe på fjället.—- Den del av armén som firade nyår under bar himmel i hård köld vid öppen eld hade marscherat 500 km men ännu hade de framför sig en svår bit på 80 km över fjällen till Duved. — Hästarna orkade inte släpa de medförda kanonerna i den djupa snön uppför de branta fjällen utan soldaternas hjälp. Senare när både män och hästar var utmattade och snön blev djupare, måste kanonerna lämnas på Enaälvens is. —- Under natten mot den 2 januari hade hundratals ur Armfelts avdelning frusit ihjäl där de hade satt sig föregående kväll. Matransonerna hade ätits för länge sedan och männen led av hunger och köld.
— Man räknar med att den svenska armén förlorade ca 3000 man i de norska fjällen.

År 1719 slog vi läger invid Gävle och jag var på kommendering också på andra ställen. 1720 var jag kvar i Gävles garnison och därifrån kallades jag på order av HKM allernådigste till Hälsingland på övningar och om så fordrades att undervisa inkallade. Sedan återvände jag till

Soldat från 1700-talets förra hälft

regementet tillsammans med många andra den 18 juni på befallning av herr baronen och generalfältmästare Hamilton.

Genom freden i Nystad som slöts 30 augusti 1721 slutade stora ofredens tid, som rådde i Finland under ryssarnas härjningar. Ödeläggelsen som var en följd av kriget var den svåraste Finlands folk någonsin genomlevat. Av befolkningen hade en del förts till fångenskap i Ryssland och en del hade flytt till Sverige. Folkminskningen hade starkast berört den manliga delen av befolkningen som hade två gånger uppställt både den ordinarie som också fördubblingsarmén, vilka sedan antingen stupat på de talrika slagfälten eller blivit krigsfångar.
Efter fredsslutet dröjde det flere månader innan de ryska trupperna återvände till sitt hemland. Ännu längre dröjde det innan befolkningen i Finland, isynnerhet de som hamnat i fångenskap återvände. Av de finska trupperna återstod vid fredsslutet knappt 2000 man, veteranerna från Pälkäne, Storkyro och norska fjällen.

1721 marscherade regementet på HKM befallning via Rådmansö för att skeppas över till Finland. Hemkommen flyttade hans höghet krigsmarskalk greve Dycker mig från kapten vid majorens kompani till löjtnant vid kompaniet i Jämsä.
I februari 1733 kommenderades jag att med 80 man förstärka styrkan i Villmanstrand till februari 1734. I december 1740 fick jag med rekommendation av herr överste Bildstein av HKM allernådigst fullmakt för kaptenlöjtnants tjänst och 1741 i augusti gav högst den samme mig fullmakt till kvartersmästares tjänst i samma regemente. Senare i augusti samma år deltog jag i en strid i Villmanstrand varvid jag sårades i handen av en förlupen kula.År 1742 i juni fick jag av överbefälhavare Lewenhaupt fullmakt att flytta till Rautalampi kompani i samma regemente.
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Wij KARL med Gudz Nåd
Sweriges, Giöthes och Wendes konung;
Storfurste till Finland; Hertig uti Skåne, Estland, Lifland, Carelen,
Brehmen, Werden, Stettin-Pommern, Cassuben
och Wenden; furste till Rügen; Herre öfwer Inger-
manland och Wismar; så och Pfaltzgrefwe wijd
Ahem i Bäjern; Tillfülich Clewe af Bergen
Hertig etc. Giöra witterligit, at såsom Lieutenan-
ten wijd gambso Compagnie under Tawasthus-
lähns regemente Oss älskelig Arwid Col-
lander i underdånighet anhåller om wår
nådige stadfästelse på samma des beställning,
hwartill han den fiortonde Maii åhr Ettu-
send siuhundrade fiorton af General Majoren
Armfelt är worden förordnat; altså wele
Wij härmed och i kraft af denna Wår öppna
fullmakt i nåder hafwa stadfäst honom
Arvid Collander , at wara Lieutenant
åtniuta des löhn och rang ifrån ofwannämnde
datum, då han därtill är worden förord-
nat, det alle som wederbörn hafwa sig wijd gambso Compagnie under Tawasthuus-
westo hafwa Wij detta med egen handz
underskrift och Wårt kongeliga sigill bekräf-
tat. Lund d. 25 februari 1717.

Carolus.
Här är en fullmakt från konungen till Arwid Collander. Det är troligen ett skrivfel, men det vet jag inte med säkerhet för det finns ju en Collander släkt också. Inte heller datumet stämmer med det som förekommer i historien, året är 1717 och inte 1715. Och sen är det militärgraden som jag är osäker på. Kan Gambso vara Jämsä? Om någon vill forska i saken så skulle det vara intressant. Detta brev har skickats av Maria Colliander som arbetar på universitetet. Hon berättade att det finns mera Colliander-dokument på riksarkivet under Schildt/ Bosgård.
Svårigheten att skriva namnet Colliander rätt
Maarit Rainamaa har hittat sin mormors postkort
från 1930 till 1940 talet. Det var inte alltid Colliander var rätt skrivet. Det har säkert andra också märkt. Då kan man tänka sig att t.o.m. kungens skrivare skrev Colliander fel.

Nästa släktmöte den 15.8
Martti och Marja-Liisa Colliander i Kalaniemi, Mäkiahontie 7,
bjuder till släktmöte på sin gård den 15.8.2009!
Den ligger nära Konginkangas på vägen 4 upp från Jyväskylä mot Viitasaari.
De bjuder på laxsoppa och handmalt kaffe kokt på öppen eld. Det blir naturupplevelser och möjligen besök hos en textilkonstnärinna och litet lagtävling med priser, kanske t.o.m. ett lotteri! Trevligt för alla åldrar! Marja-Liisa driver en liten Direkthandel med spannmålsprodukter. Passa på att fylla på ditt förråd!
Deltagaravgiften blir 20 €/ person. Anmäl dig så fort som möjligt! Telefon 014-580512 och inbetalning på släktföreningens konto
med namnen på deltagarna.

En flitig forskare har tystnat

Jan Olof Colliander minns vi som en energisk ordförande för Släktföreningen Colliander.
Han forskade flitigt i den svenska släktens ursprung och blev övertygad om att det inte fanns bara en enda urfader utan möjligtvis tre och med säkerhet två. Han var också övertygad om att den finländska Colliander-släkten inte var släkt med någon av de svenska, men han underströk alltid att vi har ett gemensamt namn att vara stolta över! Han hann vara ordförande i många år förrän han våren 2007 blev allvarligt sjuk. Han repade sig och orkade fira sin 80-års dag på hösten 2007. På släktmötet 2007 skrev vi ett gratulationskort till honom som han blev glad över. Ännu i oktober 2008 höll Jan Olof ett litet tal på släktmötet i Stockholm. Han var säkert glad över att det var så många deltagare där eftersom han ofta klagat över släktens bristande intresse. Han dog 15.1.2009. Han efterträddes av Björn B:son Colliander.

Två lediga platser
Är du glad och utåtriktad? Tycker du om namnet Colliander? Har du en plats i hjärtat för släkten?
Tycker du om att träffa nya människor? Talar du finska och förstår svenska. Har du en gnutta tid, ca två veckoslut i året?

Bra! Då är du välkommen att bli ny styrelsemedlem (vi söker alltså två personer) i Släktföreningen Collianders finländska sektion år 2010. Nu när vi har dator och mobil är avstånden inget hinder. Också den som aldrig varit med förr kan hoppa in. Vi är alla trevliga och lovar att ta väl hand om dig!

Det enda du behöver göra NU är att anmäla ditt intresse, höra dig för, alltså VÅGA visa att det är just du som vill ta ansvar för att föreningen ska finnas till.
Meila: Kati.bondestam@welho.com
eller ring: 04463140339 så berättar jag mera.
Farmors goda nässelsoppa

Ca 2 liter små nässlor plockas och kokas i 1 liter vatten
i 10 min varefter de mosas med en stavmixer eller hackas fint.
Tillsätt 2 dl grädde, vispa in redning så soppan blir simmig,
smaksätt med citronpeppar, en klick smör och gräslök.
Servera med hårdkokta ägghalvor i tallriken.
Tips: om du ökar mängden redning kan du använda receptet till att göra nässelsås.
En hemlig tatuering
Den entusiastiska Minna Colliander har låtit tatuera sig med ett emblem där bara Colliandrar kan känna igen ordspråket. Själva bilden är en variation av vårt märke och finns nu på Minnas vad.

T- skjortor för sommaren!
Det finns ännu kvar några T- skjortor med
Colliandermärke:
tomatröda storlek L 5 st., linblå M 2st, XXL 1st.,
mörkröd M 1 st., vit med V krage 1 st.
De kostar 15 € styck! Porto tillkommer.
Kati Bondestam tar emot beställning.

Passa på att skaffa släktboken 2002

NU! 15 €! Den är unik! Kompletteringshäfte kommer småningom, men ingen helt ny bok! Ge den till barn och bekanta! Beställ av Kati Bondestam.
Tack till alla er som sänt in nya uppgifter! Om någon ännu vill lämna in fotografier, berättelser eller korrigeringar ryms de ännu med.

Medlemsavgiften är 20 € /per person eller hushåll/ år. Betala helst före 6.6.2009
Konto: Nordea 141935-140006
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
Välkommen på utställningen

Retro!
Skulpturer och keramik av
Cornelia Colliander,
grafik av Kati Bondestam
Sommargalleri Piiparila, Kylmälä,
Kyrkslätt, Hepariv. 136
Fonecta H:fors telefonkatalog sid. 38.
Öppet 3 – 28.6.2009
lö., sö. kl. 12 – 16,
ons. 3. och 17.6. kl. 17 – 20.
Fråga Cornelia 0407153315

TREVLIG SOMMAR ÖNSKAS HELA SLÄKTEN COLLIANDER!

Text: Kati Bondestam

Tillbaka till: släktbrev