Stäng

Stadgar

Stadgar 2001

Stadgar för släktföreningen Colliander antagna vid Släktmöte den 8 september 2001 i Åbo.

§ 1
Släktföreningen är en idéell förening vilkens syfte är att föra ättlings- och medlemsregister och forska i släkten Collianders historia, att tillvarata gemensamma släktintressen samt att verka för sammanhållningen inom släktkretsen.

§ 2
Den högsta ledningen av föreningen har släktmötet. Mellan släktmötena leds föreningen av styrelsen eller på styrelsens uppdrag av en lokalsektions styrelse.

§ 3
Direkt medlem i föreningen är varje ättling/avkomma till endera: 1. Erlandus Nicolai, Kyrkoherde i Femsjö, död 1631 2. Erlandus Magni Colliander, Kyrkoherde i Hallaryd, död 1696 3. Mårten Markusson Colliander, rådman i Helsingfors död 1660 vilken bär namnet Colliander eller burit det vid födelsen, dennes make eller maka eller efterlevande make eller maka under förutsättning att årsavgiften betalats. Till medlem kan styrelsen anta person som har släktskap med ättling. Hedersledamöter kallas av släktmötet, företrädesvis på förslag av styrelsen.

§ 4
Föreningens verksamhetsår är kalenderåret.

§ 5
Årsavgiften bestäms av släktmötet och betalas av medlem avseende alla som bor under samma adress (familjeavgift).

Medlem kan teckna ständigt medlemskap för tio årsavgifter inklusive alla som bor under samma adress.

Medlemskapet är frivilligt. Ättling införs i registret utan kostnad eftersom denne är direkt medlem. Styrelsen må nedsätta årsavgiften i samband med släktbrev till nya medlemmar. Medlem genom släktskap betalar avgift. Hedersmedlem blir ständig medlem.

§ 6
Ordinarie släktmöte hålls i regel vartannat år på tid och plats samt under former, som styrelsen bestämmer. Extra släktmöte utlyses då styrelsen så beslutar eller då minst en femtedel av föreningens medlemmar,med angivande av skäl, så begär.

§ 7
Kallelse till släktmöte skall utfärdas skriftligen minst fyra veckor före mötet.

§ 8
Släktmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.

Rösträtt har varje medlem/familj som har betalt årsavgiften med en röst.

Röstlängden består av en förteckning över medlemmar/familjer och ständiga medlemmar som har betalat årsavgiften (ständig medlems avgift). Röstlängden görs av styrelsen och omfattar både de svenska och de finländska grenarna.

Omröstning sker öppet, om inte sluten omröstning beslutas. Släktmötets beslut fattas med enkel röstövervikt utom i frågor rörande ändring av dessa stadgar eller om föreningens upplösning då det krävs en övervikt med två tredjedelar. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst utom vid personval och sluten omröstning, då lottning avgör. Styrelsen deltar inte i val av revisorer eller beslut om ansvarsfrihet.

§ 9
Vid ordinarie släktmöte skall följande dagordning gälla:

1. Släktmötet öppnas

2. Parentation

3. Val av mötesordförande och val av vice mötesordförande och sekreterare

4. Val av två justeringsmän*att jämte mötesordföranden justera protokollet senast två veckor efter 
släktmötet. */rösträknare

5. Upprop och justering av röstlängd

6. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst och beslutsmässigt

7. Styrelsens berättelse för släktgrenarna sedan föregående möte omfattande bokslut, balans och resultaträkning, förslag till disposition av överskott eller åtgärd vid underskott

8. Revisorernas berätt,lae för tiden från föregående möte

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

10. Styrelsens förslag till Verksamhetsplan intill nästa möte med budgetplan

11. Fastställande av inkomst och utgiftsstat intill nästa möte

12. Beslut om årsavgiften för medlem/familj

13. Beslut om avgift för ständig medlem

14. Ärenden som beretts av styrelsen och lämnas för beslut till mötet

15. Ärenden av medlem till släktmötet

16. Val till tiden för nästa släktmöte (Valberedningens förslag)

a) ordförande i föreningen och styrelsen
b) vice ”
c) sex övriga ledamöter och tre suppleanter
d) två revisorer och två revisorssuppleanter
e) tre ledamöter till valberedning (väljs på förslag av mötet)

17. Övriga frågor som mötet beslutar att behandla

l8. Släktmötet avslutas

§ 10
Medlem som önskar anmäla en motion som innebär beslut av släktmötet, skall minst två veckor före mötet lämna skriftligt förslag till styrelsen, som anmäler ärendet till släktmötet jämte eget yttrande (förslag till beslut). Ärendet anmäls i kallelsen eller vid sammanträdets början och införs i 
föredragningslistan när dagordningen skall fastställas. Medlen som önskar ställa en fråga 
(proposition) till mötet lämnar den skriftligt dag före mötet och anmäls vid mötets början av 
ordförenden införs i föredragningslistan.

§ 11
Vid ordinarie släktmöte får endast förekomma ärenden vilka upptagits på dagordningen enligt mötets beslut när. föredragningslistan fastställs, och vid extra släktmöte endast de ärenden vilka 
angivits i kallelsen. Överläggning kan dock äga rum i annan fråga, som väckts som följdfråga, om släktmötet så beslutar, s k allmän debatt.

Vid släktnötet skall föras röstlängd och protokoll, vilka skall bestyrkas av mötets ordförande och 
justeringsmännen. Släktmötet kan utse en eller två mötessekreterare med uppdrag att föra protokoll på svenska och finska.

§ 12
Föreningen leds av en styrelse som har sitt säte i Stockholm och som består av ordförande, vice ordförande, sex ledamöter och tre suppleanter. Styrelsen kan uppdra till en lokalstyrelse i Finland att på styrrelsens updrag leda verksamheten i Finland. Styrelsen (lokalstyrelsen) utser inom eller utom sig erforderliga funktionärer samt adjungerar medlemmar för särskilda uppdrag. Styrelsen bör om möjligt väljas så, att var och en av de tre egentliga släktgrenarna finns representerade i styrelsen.

§ 13
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst tre ledamöter det begär. Styrelsen skall dock sammanträda minst en gång om året. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande. Styrelsebeslut kan även fattas genom skriftlig vo tering angående förslag som cirkulerat mellan eller utsänts till ledamöterna, då det fordras att minst halva antalet är ense om beslutet.
Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder.
Vid styrelsesammanträden skall föras protokoll.

§ 14
Styrelsens ledamöter och lokalsektionens styrelseledamöter är gemensamt ansvariga för de medel som förvaltas av styrelsen samt för de beslut angående medlens användning i vilka de deltagit och mot vilka de icke till protokollet antecknat avvikande mening.

§ 15
Föreningens firma tecknas av styrelsen, den eller de personer som styrelsen bemyndigar därtill. 
Firmatecknare må ej utan särskilt bemyndigande av styrelsen, för föreningens räkning inköpa eller sälja materiel.

§ 16
Föreningens räkenskaper för ett verksamhetsår skall senast den första april lämnas till revisorerna. Det år då ordinarie släktmöte hålls, skall samtidigt styrelsens protokoll för de senaste verksamhetsåren lämnas till revisorerna, vilka inom en månad därefter skall avlämna revisionsberättelse.

§ 17
Förslag till ändring av dessa stadgar kan ställas av styrelsen eller av enskild medlem i den ordning § 10 stadgas. För stadgeändring fordras att styrelsens förslag eller yttrande varit bifogad kallelsen till mötet och att beslut fattas på ordinarie släktmöte med i § 8 stadgad röstövervikt.

§ 18
Förslag till föreningens upplösning kan ställas av styrelsen eller av medlem i den ordning som stadgas i § 10. För gällande beslut fordras att styrelsens förslag eller yttrande varit bifogat kallelsen till mötet samt att beslut fattas med i § 8 stadgad röstövervikt av två, med minst sex månaders mellanrum på varandra följande släktmöten, varav ett är ordinarie. Upplöses föreningen beslutar samma släktmöte som konfirmerar beslutet om upplösning, hur det skall förfaras med föreningens till gångar. Därvid bör 
genealogiska register, fotografier,biografiska personnotiser och föremål (släktböcker och släktbrev) överlämnas till Genealogiska föreningen i Stockholm eller motsvarande institution eller på annat sätt göras tillgängliga för forskning.