Stäng

Släktbrev november 2008 Finländska sektionen

Tillbaka till: släktbrev

SLÄKTFÖRENINGEN COLLIANDERS FINLÄNDSKA SEKTION –
SUKUYHDISTYS COLLIANDER, SUOMEN OSASTO
Släktbrev november 2008
Mötet i Stockholm
Jan Olof Collianders tal
Ett gammalt dokument
ANGÅENDE MEDLEMSAVGIFTEN
HEMSIDANför alla som är intresserade av namnet Colliander
UPPDATERING AV SLÄKTBOKEN 2002
ADRESSER, ADRESSER?
Mötet i Stockholm

Senast du fick ett släktbrev fanns där en inbjudan till släktföreningens möte i Stockholm. Du undrar kanske hur där var och om någon från Finland deltog. Tyvärr måste jag berätta att vi var bara två som tagit oss tid att fara över viken, trots att mötet ägde rum i centrala Stockholm just för att underlätta deltagare längre bortifrån. Värdarna var litet besvikna men desto vänligare mot oss två.
Hissen förde mig upp till tolfte våningen där många Colliandrar redan samlats i det ljusa rummet med utsikt över Odenplan och centrala Stockholm. Jag möttes genast av glada hälsningar och hade knappt tid att äta av den goda äppelkakan och dricka mitt kaffe. Lotter bjöds ut och vinsterna fanns till påseende. Jag passade på att donera en T-skjorta med Colliander-märke som hälsning från den finländska sektionen. De andra T-skjortorna hade jag hämtat till försäljning.

När mötet började 15.30 hade 64 personer anlänt. Ordförande Björn B:son Colliander (han som kom till vårt möte i Vakeala 2007 med motorcykel) önskade oss välkomna.
Allra först talade Jan-Olof Colliander om de medlemmar som avlidit, bland dem två som arbetat i styrelsen, Gunnar och Brita Lindberg f.Colliander. De har i många år skött föreningens ekonomi. Vi höll en tyst minut för dem och andra avlidna släktingar.
Verksamhetsberättelsen för treårsperioden från släktmötet 2 sept. 2005 till släktmötet 18.10.2008 delades ut till alla deltagare. Av den framgår bl.a. att styrelsen sammanträtt 9 gånger och ett släktbrev utgivits. (I Sverige är släktbreven tjocka, innehållande släktlängder och information om släktforskningen som främst har skötts av Jan-Olof Colliander.)
Ekonomin är i balans. Hemsidan utvecklas, se www.colliander.org. Kondoleanser och uppvaktningar har gjorts. Förberedelser för släktmötet har skötts av en arbetsgrupp på 8 personer som hållit 2 möten.
Verksamhetsplanen flyttades till nästa styrelsemöte likaså budgetplanen.

Föreningens ordförande Björn B:son Colliander hälsar medlemmarna välkomna
Årsavgiften som länge varit 150 kr/familj höjdes utan protester till 200 kr.
Vid mötet valdes följande styrelse: Ordf. Björn B:son Colliander, vice ordf. Carina Colliander Holst, kassör Ewa Colliander, ledamoter Ann Colliander-Ringberger, Margareta Trevisani, Marco Trevisani, Solveig Colliander Finn. Se separat lista.

Jan Olof Colliander har varit ordförande i 12 år och forskat flitigt i släktens historia
Vid punkten övriga ärenden fick jag berätta om verksamheten i Finland och framföra våra hälsningar. Jag ville särskilt framhålla att vi uppskattar Colliandrarna i Sverige och att vi är glada att vi är en sektion i Släktföreningen Colliander. Vi delar på hemsidan och våra medlemmar kan om de vill ha kontakt genom bloggen. Vi skall inte låta bottenhavet separera oss.
Efter att mötesförhandlingarna avslutats hölls en paus och sedan vidtog Jan_Olof Collianders föredrag om föreningens historia och forna Colliandrar.
Texten finns också på hemsidan.
Sedan dukades festmåltiden fram. Det var pajer och sallad, rökt fisk, gräddstuvad kyckling och ris, goda semlor och vin. Till kaffet serverades chokladkaka med vaniljgrädde. Allt detta hade Carina och hennes mor Anna-Lisa Colliander åstadkommit! Vilket kalas för så många! Kusiner, syskon och fjärran släkt samlades kring den goda maten med gott humör. Man utbytte det senaste nytt på familjefronten och stämningen var god, medan Stockholmsvyerna utanför fönstret sakta fördunklades. Sedan fick vi veta om just det nummer som låg på bordet framför oss vunnit i lotteriet.

Olli Kalland hade kommit från Finland och samtalade med nya vänner

De små flickorna drog lotterna ur skålen och deras mamma ropade upp numren

Det fanns många vinster och den vars nummer ropades upp fick gå fram och välja något från högen. Länge såg det ut som om jag skulle få gå tomhänt hem, men så hade jag tur och jag valde ett prickigt paraply.

Ja, så småningom tog man farväl, önskade varandra god fortsättning, tog hissen ner och for var och en till sitt.
Jan Olof Collianders tal
Inför Släktföreningens årsmöte 2008 har det befunnits lämpligt att berätta om föreningens början och verksamhet under tiden 1970-2007. HansLennart
Erlandsson Colliander (1914-2002) var poliskommissarie i Stockholm. Han deltog som frivillig i alla Finlands krig från 1939 som befäl i Svenska frivilligkåren och hedrades med utmärkelser. HL var född i Vasa där hans fader Erland drev teaterverksamhet. Han säger att han en gång på 1930-talet hörde sin far samtala med rådmannen Ernst Colliander om hur lämpligt det skulle vara att åstadkomma en släktförening. Släkten var känd som en egen släkt i Sverige och Finland, men ingen hade lyckats att få fram släktens stamort till mitten av 1800-talet då släkten funnits sedan början av 1600-talet under gemensamt släktnamn. Grosshandlaren Johan August Colliander skrev 1871 en sammanfattande handskriven släkthistoria med underlag som inhämtats från flera håll. Bl a hade dåvarande biskopen i Wäxiö, Olof Wallquist i en levnadsteckning över prosten Erland Colliander 1793 skrivit att släkten kom från Skir Kullagård i Wäxjö landsförsamling en bondby några km söder om stiftstaden. JAC:s släkthistoria infördes i Anreps Sv,slägtboken 12 (1871) samt i G Elgenstiernas Sv släktkalendern 1914, samt i senare upplagor fram till 1984. I Sv Biografiskt lexikon 1929 infördes en uppsats om släkten skriven av Gunnar Colliander som kompletterats med nya uppgifter från den tiden, dock med bibehållande av de tre släkternas historiska släktskap. Rådmannen Ernst Colliander bad i nov 1931 dåvarande andre bibliotekarien Elof Colliander vid Uppsala universitetsbibliotek att åta sig uppdraget att utarbeta en släktbok över Släkten Colliander I Sverige och Finland. Elof fick stöd från Finland genom Gunnel Colliander. Datorer fanns inte. Allt underlag fick inhämtas från kyrkböcker och övriga handlingar. Arbetet tog nio år. Först 1939 trycktes ”Släktboken” vid Almqvist & Wiksell i Uppsala.Tryckning, distribution av boken på 333 sidor, som trycktes i 300 ex, bekostades av Ernst Colliander, som dock avled 1938 och aldrig fick se det verk som tillägnades minnet av mecenaten. Efter världskrigets slut 1945 utkom i början av 1950-talet ett par uppsatser i den finska släktforskartidskriften Genos där man ifrågasatte Elofs uppgifter om släktskap mellan de två svenska grenarna och den finska, som man menade var en ren finsk släkt, som lånat de svenska grenarnas namn. Det hade använts i Finland ungefär lika länge som de svenska. År 1963 utkom en uppsats i den svenska släktforskartidskriften Släkt och Hävd. Den var skriven av byrådirektören Erik Hård af Segerstad. Han var släkt med båda de svenska grenarna och han ansåg att de s k Femsjögrenarna och Hallarydsgrenarna var två egna släkter Colliander och inte släkt med den finska och ingen av dem hade Skir Kullagård som stamort och där fanns ingen Erland.
HL tog initiativ till att bilda en Släktföreningen Colliander i Sverige och Finland. Efter samråd med dir Sven Colliander i Göteborg, öveste Bengt Colliander i Stockholm och Stig Colliander i Strängnäs gjorde HL en rundskrivelse till alla med släktnamnet

Femsjö kyrka idag fotograferad av JO Colliander

som fanns i telefonkatalogen och inbjöd till att bilda en förening med syfte att forska i släktens historia, föra släktregister samt verka för gemenskap i släkten. Mötet skulle hållas 31 okt. 1970. HL hade gjort stadgeförslag, gjort ett släktregister med Elofs bok som grund och hade förslag till släktvapen gjorda av heraldikern Jan Raneke, som också gjorde Släktföreningens logotyp ”TRIA JUNCTA IN UNO” Tre dagar före mötet kom ett brev från Elof där han skrev:” Vid närmare betänkande måste jag säga att jag ställer mig tveksam till tanken på bildande av en släktförening på grund av osäkerheten beträffande släktskapen mellan de tre släktgrenarna” På detta svarade HL :” Sedan jag i telefonsamtal med Elof påvisat mitt stadgeförslag att medlem i föreningen är varje ättling till Erlandus Nicolai, Erlandus Magni eller Mårten, d v s de tre grenarnas äldsta säkert fastställda stamfäder och ej spekulera i tidigare genarationers släktskap, accepterade Elof tanken att bilda släktföreningen”. HL avslutade brevet till styrelsen i jan 2000 med orden ”Mina mångåriga funderingar och vaga tankar på att bilda Släktföreningen COLLIANDER hade äntligen konkretiserats och fått ett resultat”. HL dog 2002, 88 år gammal och hade då verkat i föreningen från 1970 till 1995. Under den tiden forskade man inte i släktens historia. Den kritik som riktats mot Elofs bok om det genetiska bandet mellan grenarna penetrerades inte. Den källkritiska granskning som därefter etappvis gjordes har presenterats i Släktbreven mellan 1995 2007 som skickats till betalande medlemmar i Släktföreningen. Det visade sig efter hand att det är tre släkter Colliander med ett gemensamt namn och med en gemensam logotyp. Den finska släkten är en självständig förening och har samma logotyp som vi i Sverige och ingår i Släktföreningen. År 2002 utkom de med en egen släktbok som både har svensk och finsk text. Segerstads kritik 1963 om Smålandssläkternas ursprung fanns kvar när föreningen bildades 1971. Då var Elofs underlag 33 år gammalt och under den tiden hade många källor blivit tillgängliga. I föreningen genomfördes studier av äldre och nyare källor, vilka visade att Segerstad kritik var korrekt i de flesta. Resultatet infördes i Släktbreven till medlemmarna 1995 2007, ett ättlingsregister kom som bilaga till årgång 2000. Elofs 60 år gamla underlag i hans Släktbok kompletterades med uppgifter från Folkbokföringen m fl offentliga källor. Släkten fanns med i Sv Släktkalendern år 1984, men alla kom av ekonomiska skäl inte
med. Men en uppgift finns om att efternamnet tagits upp på kvinnolinjen i ”yngre släkter” Forskningen ledde fram till att Släkten Colliander från Hallaryd borde vara från Pjätteryd. Denna släkt är troligen äldst av de tre kända med anor före 1500-talet. Släkten Colliander från Femsjö borde vara från Åsenhöga. Den släktens stamfar anses vara
Bergerus Erlandi, kh i Åsenhöga, son till Erlandus Nicolai från Femsjö. Hela den släkten stammar från Bergerus (1607-1683) men hans förfäder har funnits i Sverige under förnamnet Erland sedan tidigt 1500 tal. Varifrån kommer förnamnet Erland? Enl. B af Klintberg är Erland ett nordiskt mansnamn, som brukar tolkas som ett ursprungligt binamn, identiskt med det fornnordiska adjektivet erlendr(örlendr) ”utländsk” som övergått till att bli förnamn.( Namnet Erland förekommer i flere generationer på den svenska sidan. I Finland är namnen Zacharias, Sakari och Arvid rätt så vanliga.

Jan Olof Colliander

ordförande 1995-2007

Ett gammalt dokument

Lieutenanten hwälädle herr Sigfrid Ioachim Colljander ifr. Calho, har kiöpt sig grafställe I Hardola kyrckan, wid Chor….stalken, på gånget, samt under nedan-nemda Dato till kyrckan för berörde grafställe betalt Tijo D(ale)r silfrm(yn)t, sådant blifwer uppå begiäran, till behörigt betyg meddelt, af Hardola den 26 aprilis 1764
Samuel Heintzius

Detta dokument hittade Kirsti Colliander (f. Carlsson) på Kalho gård där hon bodde som barn.
Sigfrid Colliander ägde en tid Kalho gård. Han begrovs mycket riktigt under kyrkan i Hartola. Men kyrkan flyttades senare och på dess ställe står nu ett stort kors.

ANGÅENDE MEDLEMSAVGIFTEN

Medlemsavgiften är 20 €. De som ännu inte har betalat kan göra det på konto: SLÄKTFÖRENINGEN COLLIANDER Nordea 141935-140006
Skriv betalarens hela namn, adress och medlemsavgift när du betalar.

HEMSIDANför alla som är intresserade av namnet Colliander
Hemsidan har förnyats! Gå in på www.colliander.org och se vad ni tycker. Allra först väljer man språk. Sedan ser man menyraden uppe och klickar sig fram. Varje sida har egna underrubriker. Där finns en gästbok där man kan anteckna några korta tankar. Det senaste släktbrevet finns på
bloggen ”senaste nytt”. Här presenteras allt som händer inom släktföreningen och sådant som kan vara av intresse för våra medlemmar. Om du vill hålla dig uppdaterad så bör du alltså besöka denna blogg emellanåt. Under ”Släkten” och sedan ”Forskningen” finns en droppmeny med ” Nya forskarrön”
där man kan få veta mera om Colliander
släkter i Sverige. Slå alltså upp vår
hemsida och kommentera gärna direkt till Marco på adressen: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.!”>marco.t@mac.se!

Marco Trevisani som sköter hemsidan.
UPPDATERING AV SLÄKTBOKEN 2002
Tack till alla som sänt in uppgifter om sin närmaste släkt. Det har kommit in många NYA personer som har anknytning till släkten. Det är främst kvinnolinjen som nu låtit höra av sig. Jag skriver rent och korrigerar de felaktiga uppgifterna och sen får jag se i vilken form korrigeringarna och de nya uppgifterna skall ges ut. Arbetet går inte så väldigt fort så om det ännu är någon som vill sända in uppgifter så passar det bra. Jag tar emot brev och e-post.
Man kan nu köpa släktboken 2002 för bara 15 € Trots att där finns fel ger den ändå en god bild av släkten Colliander i Finland. Beställ den direkt av mig.
ADRESSER, ADRESSER?
OM du flyttar och vill ha släktbrevet till din nya adress ska du ANMÄLA ADRESSEN till mig. Annars kommer brevet tillbaka till mig och vad gör jag med det? Eller om du som vet att din familjemedlem just har flyttat kan ANMÄLA den nya adressen!
Jag söker adresser till Anne Helena Colliander och Mikko Tapani Colliander. Kan den som vet meddela till mig!
Kati Bondestam, Staffansgränd 8, 02440 Bobäck eller kati.bondestam@welho.com

Nu när det är så mörkt och ruggigt och väldigt långt till vår, vill jag önska dig sköna, varma hemmakvällar med många tända ljus.

Kati Bondestam

Text: Kati Bondestam

Tillbaka till: släktbrev